CE Keur HR OptiFor

Ferroli Nederland levert al ruim 20 jaar gebalanceerde ventilatiesystemen voor de projectmatige markt. Bij de introductie begin jaren ‘90 werd dit gedaan onder de naam Combifor. Begin 2000 hebben wij de opvolger hiervoor geïntroduceerd, te weten de Ferroli HR OptiFor. De Ferroli HR OptiFor is een totaalconcept en bestaat het uit twee componenten:  

- Ferroli HR OptiFor WTW-unit
- Ferroli CV-ketel. 

CE Keur HR OptiFor

In het afgelopen jaar zijn wij regelmatig benaderd door diverse belanghebbenden over foutieve / tegenstrijdige informatie die zou zijn verstrekt aangaande het CE keur van de HR OptiFor! Hierbij refereert men aan het feit dat een 3-tal fabrikanten een geldig CE Keur zou hebben op de HR Optifor.

Wij informeren u daarom graag over de exacte situatie, zodat wij:

       -  onduidelijkheden kunnen wegnemen die van invloed zijn op de veiligheid van bewoners
branchegenoten informeren over hun  verantwoordelijkheden. 

Feitelijke situatie:

Wij vatten de belangrijkste argumenten voor u samen om een goed beeld te kunnen vormen van de situatie:

- Alleen Ferroli Nederland heeft een officieel CE Keur op het totaalconcept van de HR OptiFor.  Wij zijn namelijk de fabrikant van deze unit. De HR OptiFor wordt als 1 concept geleverd en bestaat uit een  Ferroli WTW unit i.c.m. een Ferroli cv-ketel. Dit komt omdat de CV ketel voor zijn toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen, volledig afhankelijk is van de WTW unit. 

- Bij de toepassing van OptiFors (WTW-units) in de gestapelde bouw, zijn deze aangesloten op hetzelfde luchttoevoerkanaal en hetzelfde afvoerkanaal. Deze toe-en afvoerconstructies zijn eveneens meegenomen in de CE Keuring.

- Om als derde partij een CE keur te verkrijgen op onze HR OptiFor moet de houder van het CE Keur (Ferroli Nederland), toestemming geven. Dit is niet het geval, omdat het een door ons zelf bedacht ventilatieconcept betreft.

- Het CE Keur zit niet los op de HR Optifor balansventilatie unit;  

Uitspraak KIWA Nederland:

- KIWA Nederland bevestigd dat Ferroli Nederland als enige producent een geldig CE
Keur heeft op de combinatie van de HR Optifor balansventilatie unit en de
Ferroli CV Ketel

- KIWA Nederland heeft aangegeven dat er aan een 3-tal ketelfabrikanten wel een certificaat is afgegeven dat hun CV-ketel theoretisch gezien geschikt wordt geacht voor het toepassen met een WTW-unit.  Op dit certificaat zult u nergens een benaming terugvinden dat het toestel is gekeurd i.c.m. de HR Optifor. Op het certificaat van Ferroli staat dit nadrukkelijk wel (zie certificaat). Tevens mogen deze toestellen alleen worden toegepast voor WTW units met een lager luchtdebiet tot max. 300m3. Er moet daarnaast  aan een aantal strenge voorwaarden  worden voldaan. De fabrikant moet deze instructies afgeven aan een installateur maar hoeft zichzelf niet te verantwoorden voor de correcte werking. M.a.w. de installateur is verantwoordelijk voor de veilige werking. 

- KIWA Nederland heeft tevens bevestigd dat er geen keuring heeft plaatsgevonden of
elke andere vorm van duurtest, van een ander merk ketel i.c.m. de HR Optifor.
De veilige werking van deze combinatie is dus niet bekeken en hiervoor neemt
KIWA Nederland dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Veiligheid:

Om een veilige werking van de combinatie mogelijk te maken, zijn voorzieningen in de Ferroli HR OptiFor unit opgenomen. Voorbeelden zijn de bewaakte terugslagklep, specifieke regelingen in de software en een stopcontact voor de ketel. Verder worden er eisen gesteld aan de belasting van de ketel en de diameters van de toe-en afvoer kanalen. Het samenstel is verder getest voor de EMC richtlijn en heeft een maximaal luchtdebiet van 350M3.

Een combinatie van de Ferroli WTW-unit met een ander merk cv-ketel, beschikt dus in geen enkel geval over een rechtsgeldige CE-markering en is als zodanig ook niet gekeurd. De software regeling van de HR Optifor WTW Unit is verder niet toegankelijk voor derden en aannames over de werking hiervan kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Externe constructies die worden bedacht om dit  mogelijk te maken, vinden wij in een tijd waar de veiligheid van de bewoner altijd centraal moet staan uit den boze.

Het is daarom ook onze taak om u over deze onveilige kwestie te informeren. Jammer genoeg hebben we op een aantal locaties al diverse ondoordachte constructies aangetroffen.  Als fabrikant hebben wij dan ook de plicht om deze situaties te melden bij de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). 

Verantwoordelijkheid

Uiteraard willen we elke gevaarlijke situatie voor zijn en hebben we op diverse manieren installateurs en fabrikanten gewezen op hun eindverantwoordelijkheden. Niet voor niets heeft men destijds hiervoor het CE Keur in het leven geroepen en daar houden wij ons aan. Indien wordt afgeweken van bovenstaande omschrijving, komt de CE-markering t.b.v. de HR OptiFor direct te vervallen. Dit houdt in dat een veilige werking van dit toestel niet wordt gegarandeerd met alle gevolgen van dien. Iedere vervolgschade die hieruit voortvloeit is voor rekening van de bewoner / installateur of corporatie, die de installatie in bedrijf laat stellen. De installateur zal bij een niet correct werkende combinatie van een ander merk ketel en de HR OptiFor balansventilatie unit een beroep moeten doen op deze fabrikant. In vele gevallen is gebleken dat deze geen expertise heeft  over de werking van de HR OptiFor balansventilatie unit en deze het probleem terug legt bij de installateur. Met als gevolg een teleurgestelde consument. 

Controle op veiligheid:
Indien u een afwijkende situatie constateert, raden wij u aan contact op te nemen met Ferroli Nederland. Wij zullen deze zaak persoonlijk komen bekijken. Afhankelijk van de situatie zullen wij de verantwoordelijke partijen hierover informeren en de situatie naar behoren oplossen.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact  op te nemen met uw accountmanager of onze helpdesk op telefoonnummer 076-5 725 730 of een email te sturen naar info@ferroli.nl